หน้าแรก >> เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บริเวณที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งมีเนื้อที่ประมาณ 108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา และยังมีพื้นที่บริเวณตำบลหนองกรด 16 ไร่ และกรมราชทัณฑ์
มอบให้ที่บริเวณเขาแรด ในส่วนที่สถาบันครองอยู่ประมาณ 160 ไร่ อยู่ในการร่างอุธรณ์ประมาณ 100 ไร่ และบริเวณที่ชาวบ้านบุกรุก
อีกประมาณ 300 ไร่

สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

         เป็นรูปวงรี ภายในเป็นดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน ล้อมรอบด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษประกอบด้วย สีต่าง ๆ จำนวน 5 สีได้แก่

  สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิด และพระราชทานนาม"มหาวิทยาลัยราชภัฏ"
  สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง36 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
  สีทอง  แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางด้านภูมิปัญญา
  สีส้ม   แทนค่า แทนค่าความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน 36 สถาบัน
  สีขาว  แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ต้นไม้และสีประจำมหาวิทยาลัย


ดอกพยอม

     ดอกพยอม ซึ่งเป็นดอกของต้นพยอม
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 

สีประจำมหาวิทยาลัย

     พื้นเป็นแถบ 2 แถบเท่ากัน
แบ่งตามความยาว แถบด้านบนสีเขียว แถบด้านล่าง
สีเหลือง ตรงกลางพื้นธงเป็น เครื่องหมายประจำ สถาบัน สีทอง

เครื่องหมายการค้าประจำมหาวิทยาลัย

สีเขียว              หมายถึง แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ตั้งในแหล่งธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
ดอกพะยอม      หมายถึง เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ลักษณะของดอกพะยอม
             มี 5 กลีบ โดยปลายกลีบจะโค้งเป็นเกลียว จุดตรงกลาง แสดงถึงลักษณะ การเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากจุดเล็ก ๆ สู่คณะวิชา 5 คณะ โดยมีหน่วยงานสนับสนุน 5 หน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายสูงสุด  ด้วยความสมัครสมาน สามัคคีกลมเกลียว
NSRU            หมายถึง แบบตัวอักษรมีลักษณะแข็งและโค้งมน แสดงถึงความเข้มแข็งและอ่อนโยน ตัวอักษรใช้สีเดียวกันทุกตัว แสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

        


คติธรรมประจำมหาวิทยาลัย

ปญฺญฺา ชีวิ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ
แปลว่า
ชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด