หน้าแรก >> คณะกรรมการบริหาร

 

คณะกรรมการบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี จีราพันธุ์ 
รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัย

ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

อาจารย์ประยุทธ สุระเสนา
รองอธิการบดี
ฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ(CIO)

รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี เกสทอง
รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์พรสิริ เอี่ยมแก้ว
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ประสพ ยลสิริธัม
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์ภาณุพงษ์ คงจันทร์
คณบดีคณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ดร.พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ รต.อภิเดช มงคลปัญญา
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา เหลียวตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แสงทอง
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายมงคล แพทองคำ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

นางพงษ์ทอง เฮครอฟท์
นายกสโมสรอาจารย์และข้าราชการพลเรือน

นายเฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ