หน้าแรก >> ทำเนียบผู้บริหาร

 

ทำเนียบผู้บริหาร

ระยะเวลา ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
2465 - 2467
ขุนกัณหเนตรศึกษากร ครูใหญ่
2467 - 2468
ขุนชิตพิทยากรรม ครูใหญ่
2468 - 2475
นายเกษม พุ่มพวง ครูใหญ่
2477 - 2486
นายจรูญ สุวรรณมาศ ครูใหญ่
2486 - 2494
นายศิริ อาจละกะ ครูใหญ่
2494 - 2498
นายศิริ ศุขกิจ ครูใหญ่
2498 - 2503
นายพร้อม ปริงทอง อาจารยใหญ่
2503 - 2508
นายเติม จันทะชุม อาจารยใหญ่
2508 - 2518
นายประธาน จันทรเจริญ ผู้อำนวยการ
2518 - 2521
ดร.วิเชียร แสนโสภณ อธิการ
2521 - 2530
ดร.หอม คลายานนท์ อธิการ
2530 - 2536
รศ.วิทยา รุ่งอดุลพิศาล อธิการ
2536 - 2538
รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการ
2538 - 2541
รศ.สุพล บุญทรง อธิการบดี
2541 - 2545
รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดี
2545 - 2547
รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดี
2547 - 2551
รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดี
2551 - 2556
รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม อธิการบดี
ปัจจุบัน
ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี