บริการด้านอื่นๆ

 • ทุนการศึกษา
 • ระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 • หอพักนักศึกษา
 • ชมรมในมหาวิทยาลัย
 • สวัสดิการนักศึกษา
 • การสร้างทักษะ/แนะนำอาชีพ/แนะแนวการจัดหางาน
 • หมายเลขโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
 •  

  ค่าธรรมเนียม

 • ปริญญาตรี
 •     - ภาคปกติ เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2549
      - ภาคกศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์) เข้าตั้งแต่ปี 2549
 • ปริญญาโท
 • ปริญญาเอก
 • ประกาศนียบัตร