หน้าแรก >> คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายเฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
 

อาจารย์นันทภัค ธนาอภินนท์
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

นายกวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์
กรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ 

นายสยาม ทองใบ 
กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

ดร.สายทิตย์ ยะฟู
กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

นายพลกฤต เกษตรเวทิน
กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

นายพัทธดนย์ สนธิรักษ์
กรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ

นายกฤษฏ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์
กรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ

นายชม ปานตา 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.นงเยาว์ ในอรุณ
กรรมการสภาคณาจารย์ 
และข้าราชการ 

ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์
กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

นางสาวจริยา ทิพย์หทัย
กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

นายนพดล ชุ่มอินทร์
กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ  

นายมนัส รอดชื่น
กรรมการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ 

นายไชยา อู๋ชนะภัย
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์
และข้าราชการ

นางสาวกาญจน์วริน สิทธิปรีชาพงษ์
ผู้ช่วยเลขานุการ