หน้าแรก >> คณะกรรมการสภา

 

คณะกรรมการสภา

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นางศิวารมย์ ศิริภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นายเฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ ประธานสภาคณาจารย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย