11,066
จำนวนนักศึกษา
773
จำนวนบุคลากร
170
บริการวิชาการ
การแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON