ปีงบประมาณ จำนวน งบประมาณ
2557 84
฿
5,874,000.00
2558 78
฿
5,898,000.00
2560 3
฿
0.00
รวมทั้งหมด 165
฿
11,772,000.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 19 June 2019
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะบริการวิชาการที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON