ปีงบประมาณ จำนวน งบประมาณ
2557 15
฿
2,070,000.00
2558 15
฿
2,560,000.00
รวมทั้งหมด 30
฿
4,630,000.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 19 June 2019
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะบริการวิชาการที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON