ปีงบประมาณ จำนวน งบประมาณ
2557 20
฿
1,116,000.00
2558 15
฿
793,000.00
รวมทั้งหมด 35
฿
1,909,000.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 19 June 2019
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะบริการวิชาการที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา



การแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON