ปีงบประมาณ จำนวน งบประมาณ
2557 17
฿
960,000.00
2558 13
฿
691,000.00
รวมทั้งหมด 30
฿
1,651,000.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 19 June 2019
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะบริการวิชาการที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON