ปีงบประมาณ จำนวน งบประมาณ
2557 11
฿
546,000.00
2558 7
฿
375,000.00
รวมทั้งหมด 18
฿
921,000.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 19 June 2019
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะบริการวิชาการที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON