ปีงบประมาณ จำนวน งบประมาณ
2557 19
฿
1,086,000.00
2558 21
฿
1,101,000.00
รวมทั้งหมด 40
฿
2,187,000.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 19 June 2019
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะบริการวิชาการที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON