ปีงบประมาณ จำนวน งบประมาณ
2557 2
฿
96,000.00
2558 7
฿
378,000.00
รวมทั้งหมด 9
฿
474,000.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 19 June 2019
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะบริการวิชาการที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON