สถานะการศึกษา จำนวนนักศึกษา
ภาคปกติ 9,311
กศ.บป. 890
บัณฑิตศึกษา 770
รวมทั้งหมด 10,971

* ข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON