สถานะการศึกษา จำนวนนักศึกษา
ภาคปกติ 9,748
กศ.บป. 886
บัณฑิตศึกษา 667
รวมทั้งหมด 11,301

* ข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON