สถานะการศึกษา จำนวนนักศึกษา
ภาคปกติ 8,926
กศ.บป. 623
บัณฑิตศึกษา 706
รวมทั้งหมด 10,255

* ข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON