สถานะการศึกษา จำนวนนักศึกษา
ภาคปกติ 9,140
กศ.บป. 812
บัณฑิตศึกษา 476
รวมทั้งหมด 10,428

* ข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON