สถานะการศึกษา จำนวนนักศึกษา
ภาคปกติ 8,084
กศ.บป. 693
บัณฑิตศึกษา 576
รวมทั้งหมด 9,353

* ข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON