สถานะการศึกษา จำนวนนักศึกษา
ภาคปกติ 8,613
กศ.บป. 583
บัณฑิตศึกษา 560
รวมทั้งหมด 9,756

* ข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON