สถานะการศึกษา จำนวนนักศึกษา
ภาคปกติ 7,841
กศ.บป. 569
บัณฑิตศึกษา 653
รวมทั้งหมด 9,063

* ข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON