สถานะการศึกษา จำนวนนักศึกษา
ภาคปกติ 8,574
กศ.บป. 654
บัณฑิตศึกษา 750
รวมทั้งหมด 9,978

* ข้อมูลจากระบบทะเบียนนักศึกษา สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน



การแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON