ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ
2557 48
฿
10,343,100.00
2558 36
฿
10,923,840.00
2559 40
฿
11,085,900.00
รวมทั้งหมด 124
฿
32,352,840.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 20 August 2018
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะงานวิจัยที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON