ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ
2557 48
฿
10,343,100.00
2558 35
฿
10,575,790.00
2559 40
฿
11,085,900.00
รวมทั้งหมด 123
฿
32,004,790.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 19 June 2019
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะงานวิจัยที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON