ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ
2552 1
฿
300,000.00
2554 1
฿
160,975.00
2555 5
฿
1,210,500.00
2556 4
฿
1,403,200.00
2557 55
฿
10,843,100.00
2558 38
฿
11,315,790.00
2559 53
฿
12,064,900.00
2560 64
฿
13,719,400.00
2561 23
฿
5,325,400.00
2562 1
฿
0.00
รวมทั้งหมด 245
฿
56,343,265.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 22 October 2018
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะงานวิจัยที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON