ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ
2552 1
฿
300,000.00
2555 1
฿
140,000.00
2556 1
฿
610,300.00
2557 53
฿
10,663,100.00
2558 37
฿
11,223,840.00
2559 50
฿
10,552,900.00
2560 62
฿
14,339,800.00
รวมทั้งหมด 205
฿
47,829,940.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 25 November 2017
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะงานวิจัยที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON