ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ
2552 1
฿
300,000.00
2555 4
฿
1,115,000.00
2556 2
฿
735,300.00
2557 55
฿
10,843,100.00
2558 37
฿
11,223,840.00
2559 51
฿
10,582,900.00
2560 63
฿
14,369,800.00
2561 15
฿
3,859,600.00
รวมทั้งหมด 228
฿
53,029,540.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 21 February 2018
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะงานวิจัยที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON