ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ
2552 1
฿
300,000.00
2554 1
฿
160,975.00
2555 5
฿
1,210,500.00
2556 4
฿
1,403,200.00
2557 55
฿
10,843,100.00
2558 38
฿
11,315,790.00
2559 53
฿
12,064,900.00
2560 65
฿
13,729,400.00
2561 35
฿
8,545,300.00
2562 2
฿
899,900.00
รวมทั้งหมด 259
฿
60,473,065.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 19 December 2018
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะงานวิจัยที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON