ปีงบประมาณ จำนวนโครงการ งบประมาณ
2552 1
฿
300,000.00
2554 1
฿
160,975.00
2555 5
฿
1,210,500.00
2556 3
฿
1,193,700.00
2557 55
฿
10,843,100.00
2558 38
฿
11,663,840.00
2559 51
฿
10,582,900.00
2560 66
฿
15,622,200.00
2561 14
฿
3,739,600.00
2562 1
฿
0.00
รวมทั้งหมด 235
฿
55,316,815.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 20 August 2018
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)
*** ข้อมูลเฉพาะงานวิจัยที่ได้งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON