ปี ระดับการเผยแพร่ผลงาน รวมจำนวนผลงาน
ระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ระดับชาติ ระดับจังหวัด อื่นๆ
2555 4 0 0 8 0 0 12
2556 12 0 0 29 0 0 41
2557 9 0 0 16 0 0 25
2558 5 0 0 19 1 0 25
2559 3 0 0 22 1 0 26
2560 4 0 0 15 0 0 19
2561 2 0 0 7 0 0 9

* ข้อมูล ณ วันที่ 19 June 2019
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)การแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON