ปี ระดับการเผยแพร่ผลงาน รวมจำนวนผลงาน
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับสถานศึกษาหรือระดับจังหวัด
2554 0 1 0 1
2555 1 1 0 2
2556 1 6 0 7
2557 0 4 1 5
2558 1 9 0 10
2559 4 9 0 13
2560 2 9 1 12
2561 2 3 0 5

* ข้อมูล ณ วันที่ 20 August 2018
** ข้อมูล จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (NSRU MIS)การแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON