ประจำปีงบประมาณ 2560

แหล่งเงิน ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน 81.75
เงินรายได้ 18.25

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 October 2016
** ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON