ประจำปีงบประมาณ 2559

ผลผลิต/โครงการ ร้อยละของประเภทงบ
งบบุคลากร งบดำเนินการ งบเงินอุดหนุน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 100.00 100.00 48.95 0.00 99.33
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 100.00 100.00 83.60 99.77 0.00
ผลงานการให้บริการวิชาการ 0.00 0.00 100.00 0.00 74.74
ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 0.00 99.69 0.00 0.00
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 0.00 0.00 49.85 0.00 0.00
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0.00 0.00 88.55 0.00 0.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 31 October 2016
** ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON