ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะ/หน่วยงาน ประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณแผ่นดิน
งบประมาณเงินรายได้
คณะครุศาสตร์
11,528,800.00
15,959,000.00
27,487,800.00
คณะมนุษยศาสตร์
10,727,600.00
35,285,130.00
46,012,730.00
คณะวิทยาการจัดการ
2,138,700.00
8,512,340.00
20,651,040.00
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
8,824,600.00
16,633,630.00
25,458,230.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ
14,654,600.00
9,654,680.00
24,309,280.00
บัณฑิตวิทยาลัย
0.00
4,918,320.00
4,918,320.00
สำนักงานอธิการบดี
509,536,600.00
47,806,660.00
557,343,260.00
สำนักงานส่งเสริมวิชาการฯ
2,340,000.00
7,780,000.00
10,120,000.00
สำนักงานวิทยบริการฯ
8,611,900.00
4,012,100.00
12,624,000.00
สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม
2,820,500.00
700,000
3,520,500
สถาบันวิจัยและพัฒนา
19,183,100.00
1,800,000.00
20,983,100.00
รวมทั้งสิ้น
590,366,300.00
163,061,960.00
753,428,260.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2559
** ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON