ประจำปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน รวมงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม
บริหารส่วนกลาง 503,862,400.00 22,282,680.00 526,145,080.00
คณะครุศาสตร์ 11,528,800.00 20,261,520.00 31,790,320.00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10,727,600.00 30,297,400.00 41,025,000.00
คณะวิทยาการจัดการ 2,138,700.00 20,865,600.00 23,004,300.00
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,824,600.00 13,859,560.00 22,684,160.00
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14,654,600.00 10,945,080.00 25,599,680.00
บัณฑิตวิทยาลัย - 4,918,320.00 4,918,320.00
สำนักงานอธิการบดี 5,674,100.00 25,639,700.00 31,313,800.00
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 2,340,000.00 7,480,000.00 9,820,000.00
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,611,900.00 4,012,100.00 12,624,000.00
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 2,820,500.00 700,000.00 3,520,500.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา 19,183,100.00 1,800,000.00 20,983,100.00
รวมทั้งสิ้น 590,366,300.00 163,061,960.00 753,428,260.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558
** ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON