ประจำปีงบประมาณ 2559

พันธกิจ เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินงบประมาณรายได้ รวมทั้งสิ้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 44,697,755.00 62,819,384.00 107,517,139.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 9,730,100.00 7,859,900.00 17,590,000.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 14,859,000.00 4,046,400.00 18,905,400.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 2,500,500.00 2,090,136.00 4,590,636.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 515,578,945.00 86,246,140.00 601,825,085.00
รวมทั้งสิ้น 590,366,300.00 163,061,960.00 753,428,260.00

* ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2558
** ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดีการแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON