11,396
จำนวนนักศึกษา
777
จำนวนบุคลากร
170
บริการวิชาการ
การแสดงผลแบบพิเศษ iFrame | JSON