ระบุรายละเอียดการเข้ามหาวิทยาลัย

เช่น wichakorn.k , napadon.k เป็นต้น